Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKOGER SKOLEKORPS

HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 1. AUGUST 2014.

§1 Organisasjon
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Årsmøte
§5 Styret
§6 Medlemsmøtene
§7 Komiteer
§8 Oppløsning
§9 Vedtektsendringer

1 ORGANISASJON
Skoger skolekorps, stiftet 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps forbund (NMF) gjennom Buskerud Krets.

2 FORMÅL
Korpset skal:

2.1 Musikk
Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.

2.2 Sosial aktivitet
Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom.

2.3 Informasjon
Informere om korpsets, kretsens og NMF’s aktiviteter, og fremme forståelse for korpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

2.4 Arrangement
Arrangere og delta på konserter, stevner/ festivaler, konkurranser og andre arrangementer.

2.5 Utviklingsarbeid
Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene, kretsen, NMF sentralt og andre organisasjoner.

3 MEDLEMSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Styret kan oppta utøvende, ikke- utøvende og støttemedlemmer som medlemmer av korpset. Både utøvende og ikke- utøvende medlemmer innehar medlemsrettigheter og plikter i henhold til korpsets vedtekter. Støtte medlemmer er kun etablert for å kunne bidra økonomisk til korpsets drift, og innehar derved ingen rettigheter og plikter i korpset.
Aspiranter til korpset opptas i den utstrekning styret finner plass til det.

3.2 Organisering av korpset
a) Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser.
• Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år.
• Utøvende medlemmer i korpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemsforpliktelsene i skolekorpset skal likevel oppfylles.
b) Korpset skal velge 2 tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer. Tillitsvalgte skal velges av utøvende medlemmer på første øvelse etter sommerferien.

3.3 Forutsetning for medlemskap
a) Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMF’s vedtekter, regler og lovlige vedtak.

b) Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling skal medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

c) Det kan gis adgang til å innkreve depositum for instrumenter og uniformer ved oppstart/utlevering. Depositumet vil bli tilbakebetalt ved innlevering av instrumentet/uniformen.

d) Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.4 Inn- og utmelding til kulturskolen
a) Alle korpsmedlemmer skal meldes inn i kulturskolen. Hver enkelt foresatt melder inn og ut sitt korpsmedlem til kulturskolen innen fristen.

3.5 Kontingent til NMF og korps
a) Kontingentinnbetaling skal skje til NMF, innen 1. februar. Kontingenten regnes etter antall medlemmer registrert i medlemsdatabasen per 31. desember. Korpset betaler kontingent til NMF.

b) Korpset skal innen 1. oktober (15.desember)  hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema.

c) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten til korpset innen 1. september og 1. februar hver år, eller etter regning.

d) Ved utførte plikter, verv, dugnader betales 50% av innbetalt kontingent til kulturskolen, etter fremvist kvittering, tilbake til korpsmedlemmet i desember og juni.

3.6 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, har 1 måneds oppsigelse. Oppsigelsen skal gjøres skriftlig til leder/korpsansvarlig. Foreldre og foresatte har forpliktelser overfor avtalte dugnadsjobber ut gjeldende semester. Foreldre og foresatte som har påtatt seg tillitsverv, må sitte frem til neste årsmøte.

3.7 Suspensjon og eksklusjon
a) Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktiviteter, kan suspenderes av korpsstyret for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan styret vedta eksklusjon.

b) Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.

4 ÅRSMØTE
4.1 Status
Årsmøtet er Skoger skolekorps høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperioder, innkalling og saker til årsmøtet
a) Ordinært årsmøte holdes hvert år før 1. april.
b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.
c) Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.
e) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge frem saker som kommer inn til rett tid, frem på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a) På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitémedlemmer og gjester invitert av styret.
b) Følgende har forslags- og stemmerett:
1. Utøvende og ikke utøvende medlemmer som er fylt 15 år, og som oppfyller sine medlemsforpliktelser.
2. Korpsets foreldre/foresatte for medlemmer som ikke har fylt 15 år. Foreldre/foresatte har en stemme pr. korpsmedlem.
3. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsmelding og regnskap.

Årsmøtet kan vedta å gi talerett til hvem de måtte ønske.

c) Gyldige vedtak krever absolutt flertall (over halvparten av de avgitte stemmene) dersom annet ikke er bestemt i vedtektene.
d) Årsmøtet er beslutningsdyktige når minst 1/3 av medlemmene er representert.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering
a) Åpning
b) Valg av møteledelse
c) Valg av referent
d) Valg av protokollunderskriver
e) Navnopprop
f) Godkjenning av innkalling
g) Godkjenning av dagsorden/ saksliste

2. Godkjenning av årsmelding

3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader

4. Saker fremmet av korpsstyret

5. Saker fremmet av korpsmedlemmene

6. Handlingsplan, langtidsbudsjett og kontingenten for kommende korpsår.

7. Valg av styre. Det velges Leder for 1 år. Leder kaller inn til 1. konstituerende styremøte.

8. Valg av 5 styremedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Styret konstituerer seg på 1. styremøte. Det skal velges: Nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Følgende oppgaver skal også fordeles i styret: Uniform- og distinksjonsansvarlig, material- og noteforvalter, dugnadsansvarlig og arrangementsansvarlig. Det må bestrebes at ikke hele styret byttes ut samtidig, slik at det blir god kontinuitet.

9. Valg av to revisorer

10. Valg av to medlemmer til valgkomiteen for ett år.
5 STYRET
5.1 Fullmakter
a) Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder, eller den som styret gir fullmakt tegner korpset etter styrets vedtak.
b) Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c) Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler, instrukser og kontrakter det er behov for i tilknytning til disse vedtekter, for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

5.2 Innkallinger til styremøter, beslutninger
a) Styret innkalles til styremøte en gang i måneden, eller når lederen eller tre styremedlemmer finner det nødvendig.
b) Korpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett, ved behov fra begge parter.
c) Styret er beslutningsdyktige når leder og minst 3 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallig styremøte, kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres.
d) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollen skal sendes styrets medlemmer. Korpsmedlemmene bør ha informasjon om de viktigste vedtakene som fattes.

5.3 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hvert år.

5.4 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

6 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

7 KOMITEER
7.1 Revisjon
Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert år, og legge frem beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i § 4.4, og legge komiteens innstilling frem for årsmøtet.

8 OPPLØSNING, UTMELDING AV NMF
8.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påhverandre følgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte.

8.2 I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av kretsen, kulturstyret, kulturskolen i kommunen inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved Sammenslåing av korps.

8.3 Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til kretsen, annet korps, kulturskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 5 år.

8.4 Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 1. august 2014.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Å spille et instrument gir livslang glede